Acceptació de Projectes
Contingut de les sol·licituds:
  1. 1. Dades identificatives de l'entitat (nom, domicili, antiguitat, telèfon, mail, web, nom del representant). Si el projecte el porta a terme una entitat diferent (contrapart), incloure les mateixes dades anteriors, així com una síntesi de la vinculació entre ambdues entitats i els projectes desenvolupats conjuntament.
  2. 2. Origen i objectius de l'entitat sol·licitant.
  3. 3. Descripció del projecte per al qual es sol·licita finançament, ubicació, objectius a cobrir, dates d'inici i de finalització.
  4. 4. Cost projecte, incloent pressupostos, i detallant la quantitat que es sol·licita a la Fundació Creatia i les aportacions dels altres cofinançadors.
  1. 5. Beneficiaris. Nombre de beneficiaris directes, impacte que suposarà, així com l'aportació (econòmica, material, serveis, etc) dels beneficiaris al projecte.
  2. 6. Voluntariat. Descriure la participació de voluntariat en la gestió de l'entitat i del projecte.
  3. 7. Viabilitat i sostenibilitat a futur.
EL CONTINGUT DE LA SOL·LICITUD
S'HAURÀ DE REDACTAR EN UN
MÀXIM DE 15 PÀGINES.
La Fundació Creatia, en el compliment de tots els seus objectius fundacionals, té com a principi fonamental el més estricte compliment de la legalitat vigent. En aquest sentit, la Fundació Creatia posa especial cura a l’hora de seleccionar tots els projectes en els quals participa amb l’objectiu d’evitar qualsevol tipus de col.laboració amb activitats il·lícites, en especial, la financiació directa o indirecta d’organitzacions criminals.
Els membres de la Fundació Creatia estan subjectes a un Codi de Conducta que conté normes i estàndards ètics que són imperatius per a aquests. Tota aquella entitat que sol.liciti la col.laboració de la Fundació Creatia en algun projecte de caràcter solidari s’haurà de comprometre a observar, com a mínim, les normes de conducta i els estàndards ètics continguts en el Codi de Conducta. La comissió de qualsevol activitat il.lícita o immoral en el desenvolupament de qualsevol projecte que compti amb la col.laboració de la Fundació Creatia , comportarà la fi de la col.laboració de la Fundació Creatia amb aquest projecte.
Documentació addicional a aportar:
Fotocòpia del CIF de l'entitat
Fotocòpia del NIF del sol·licitant
Estatuts de l'entitat que presenta el projecte
Balanç i compte de resultats del darrer any i pressupost anual
Memòria d'activitats de l'exercici anterior
Tota aquesta informació s'haurà d'enviar a:
Fundació Privada Creatia
Avgda. Diagonal, 640 3r. F
08017 Barcelona

fundacio@fundaciocreatia.org
LA CONVOCATÒRIA PER A LA
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
RESTA OBERTA SEMPRE.
Resolució de sol·licituds:
La resolució, tant si ha estat aprovada com
denegada, es comunicarà, per escrit, a les
entitats sol·licitants.